Autism

Autism eller AST (autismspektrumtillstånd) är en funktionsnedsättning som innebär att man har svårigheter i det sociala samspelet och i  kommunikationen med andra – tillsammans med en benägenhet till begränsade och upprepade beteenden, intressen och aktiviteter. Autism förekommer också ofta tillsammans med andra svårigheter som t ex adhd, språkstörning och epilepsi. Utvecklingsstörning och särbegåvning förekommer också men de flesta med autism har normal begåvning. Tidigare använde man andra beteckningar som t ex Aspergers syndrom och atypisk autism.

I Sverige har 1-2% av befolkningen en diagnos inom autismspektrumet. Diagnosen är vanligare hos pojkar än hos flickor, men man vet inte säkert varför det är så. Orsakerna till autism är långt ifrån klarlagda men man vet idag att autism har en stark ärftlig komponent. Man har också sett att en del miljöfaktorer ökar risken för autism, som t ex inflammatoriska processer och virusinfektioner hos mamman under graviditeten.

Annan kognitiv stil

Personer med autism bearbetar information på ett annorlunda sätt. Ofta har man en kognitiv stil som är detaljorienterad. Det innebär att man bit för bit bygger upp begrepp och förståelse för omvärlden – lite som att lägga ett pussel – istället för att, som de flesta, bygga upp förståelse utifrån syfte och mening. Att förstå utifrån underliggande mening är ett snabbt men mindre exakt sätt – att förstå i detalj är exakt men tar också mer tid och kraft. Ett enkelt exempel på skillnaderna i kognitiv stil skulle kunna vara begreppet ”stol” som kan förstås på ett detaljerat sätt med information om form, färg, material, storlek osv eller utifrån sin vanligaste funktion – som något att sitta på. En annan följd av att ha en detaljinriktad uppmärksamhet är att det blir svårare att generalisera, dvs att ta med sig kunskap och erfarenheter från en situation till en annan.

Sammanhangsförståelse

Att förstå och dra slutsatser utifrån ett sammanhang är ofta svårt för personer med autism. Att läsa av ett sammanhang kräver en god förmåga att sålla bort det oväsentliga och förhålla sig till det som är relevant just då. Har man brister i denna förmåga blir många situationer väldigt krävande och man blir fort uttröttad. För de flesta personer utan autism är sammanhangsförståelse något så självklart att vi  inte uppfattar att det är en viktig källa till information.

Mentalisering

För den som har svårt att föreställa sig andras tankar, känslor och reaktioner blir sociala sammanhang väldigt energikrävande.

Ofta har man svårigheter med att sätta sig in i hur andra människor tänker och känner. Det gör det svårt att förutsäga reaktioner hos andra vilket i sin tur kan skapa otrygghet i sociala sammanhang. Andra människor kan uppfattas som oförutsägbara och ologiska. Att delta i ett socialt evenemang kan vara mycket tröttande och kan kräva flera dagars återhämtning.

Att förhålla sig flexibelt och anpassa sig till förändringar är ett annat område där personer med autism ofta upplever stora utmaningar.

Behandling

Autism är ingen sjukdom och det finns ingen behandling som tar bort själva autismen. Däremot finns det mycket att göra som underlättar livet. Man kan lära sig olika strategier att möta utmaningar och det finns kognitiva hjälpmedel som sparar energi i vardagen. Information och kunskap till anhöriga och andra personer i ens omgivning kan ge ett bättre anpassat bemötande som underlättar kommunikationen. Om du misstänker att du eller ditt barn har autism kan du vända dig till vårdcentralen (BVC om det gäller ett mindre barn). För att få diagnosen krävs en utredning som görs av psykiater och psykolog.

Om du får en autismdiagnos omfattas du av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Därigenom kan du vara berättigad till olika stödinsatser från kommun och landsting. Lär mer om LSS-insatser på 1177.se genom att klicka här.

Du kan läsa mer om autism på 1177.se här och på Autismforums hemsida här.

Styrkor

Ovanstående handlar om de svårigheter som är förknippade med diagnosen autism men det finns också fördelar med de specifika sätt att fungera som många med autism har. Personer med specialintressen förmår ofta vara väldigt uthålliga och kan nå långt inom sina respektive områden. Ett exempel  är ekonomipristagaren Vernon Smith som gått ut offentligt med sin Aspergerdiagnos.