Relationsproblem

En relation kan definieras som ett utbyte mellan två eller flera individer. I det här sammanhanget – när det handlar om parterapi – är det parrelationen som står i fokus. Utgångspunkten är ett ”du och jag” som har valt att leva tillsammans i en eller annan form. Den formen kan självklart vara olika och ha olika benämningar: make, maka, sambo, särbo, pojkvän, flickvän, livskamrat osv. Innehållet i relationen är vad vi gör för varandra och säger till för varandra – dvs kommunikationen mellan parterna.  Detta innehåll är det som håller relationen levande och skiljer den från relationer som vi har till andra människor.

Alla par stöter på svårigheter i sitt förhållande. Yttre påfrestningar av olika slag som t ex krav från omvärlden, tidsbrist, annat fokus för vårt intresse osv kan orsaka negativa mönster i samspelet. De flesta problem löser vi trots allt efterhand och när det lyckas går vi vidare tillsammans stärkta av framgången. Men när vi inte hittar gemensamma lösningar och problemen återkommer gång på gång kan vi behöva ta hjälp för att komma vidare.

Det finns olika behandlingsformer för par med problem. Alla kommuner erbjuder sina invånare familjerådgivning. Man hittar familjerådgivningen på kommunens hemsida, kostnaden är som regel låg. Många privata psykologer arbetar med parterapi. Metoderna varierar och det finns behandlingar som utgår från olika teoretisk grund. Vad som passar paret är svårt att säga på förhand. Vid det första samtalet får paret information hur behandlingen går till, då brukar man också få en känsla för om man kan känna förtroende för behandlaren.

Relationsproblem är inte en diagnos på samma sätt ångest eller depression. Det är inte en individ som har ett problem, svårigheterna finns i samspelet mellan två individer. Man skulle kunna säga att det är relationen som är patienten. En viktig förutsättning för att parterapi ska fungera är att båda vill delta i det arbete det innebär. Båda parter måste värdera förhållandet tillräckligt högt för att det ska finnas en möjlighet till framgång. I en parterapi kan det också vara så att man kommer fram till att det saknas förutsättningar för en fortsatt relation. Samtalen kan då handla om att avsluta relationen på ett så bra sätt som  möjligt. Om det finns barn i relationen kan det också handla om att hitta former för ett bra samarbete kring dessa.