Handledning | Konsultation

Personalhandledning

Jag erbjuder handledning, enskilt eller i grupp, till personal som arbetar med barn och vuxna i vård, omsorg och pedagogiska verksamheter som förskola, skola, LSS-boende, assistans och korttidsboende. Det kan också handla om t ex socialtjänsten, Försäkringskassan och liknande verksamheter där personalen möter medborgare i utredande syfte.
Min utgångspunkt är att när personal upplever hjälplöshet och frustration i mötet med patienten/brukaren/eleven så är det inte fel på de inblandade personerna, utan snarare på att de beprövade metoderna inte fungerar längre. Fokus ligger därför på ny kunskap och nya metoder på både ett teoretisk och ett praktiskt plan. Teoretiskt ligger mitt fokus inom KBT (kognitiv beteendeterapi vid behandling) och TBA (tillämpad beteendeanalys i handledning). Vid problemskapande beteende hos personer med neuropsykiatriska svårigheter är neuropsykologi, stressteori och affektteori basen. Då handlar metoderna om t ex lågaffektivt bemötande och kognitivt stöd.
Handledning är ett strukturerat arbetssätt där vi fokuserar på den aktuella situationen. Den innefattar ny kunskap som testas i personalgruppens vardag. Handledning är en metod att ge stöd, utveckling och fördjupning till personalen.

Konsultation

Behöver du som chef/arbetsledare ta in extern psykologisk kompetens i din verksamhet? Vid ett första kostnadsfritt samtal kan vi tillsammans ta reda på vad verksamheten behöver. Det kan handla om en kortare utbildning, handledning kring en särskild individ eller ett specifikt problemområde.